โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยณรงค์ อุปนันท์

  • บุญชู ใจตา

  • วิทวัส สิทธิตุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านยางเปียง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การประดิษฐ์

  • ไก่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ อุปกรณ์ได้แก่ แผ่นเหล็กขนาดต่างๆ ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อ กระติกน้ำมันเครื่อง รางอาหารและรางน้ำไก่ สายน้ำเกลือ สัตว์ที่ใช้ในการทดลองคือ ไก่ วัสดุที่ใช้ได้แก่ ข้าวสาร วิธีการประดิษฐ์โดยนำแผ่นเหล็กและไม้มาประกอบเป็นตัวเครื่อง โดยมีลักษณะเป็นทรงกระบอก โดยที่ส่วนบนใช้ใส่อาหารไก่ จากนั้นต่อท่อออกมาโดยมีรางอาหารไก่รองอยู่ข้างใต้ และมีแผ่นกั้นซึ่งคานน้ำหนักกับรองน้ำโดยมีรางน้ำอยู่ข้างใต้ โดยใช้หลักการโมเมนต์เข้าช่วย ในการปล่อยให้อาหารไหลลงมารางอาหารและน้ำเทลงใส่ที่รองน้ำ พบว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถให้อาหารไก่ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพทำให้ประหยัดการสิ้นเปลืองอาหารและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง