โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนิลจ๋า....พี่ลาก่อน(Herb Treatment)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงษ์ ขว้างปิน

  • ณิชา อิกำเหนิด

  • ลดาวัลย์ ก้อนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศมัย เทพธานี

  • อิทธิฤทธิ์ เทพธาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่แตง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลานิลการเลี้ยง

  • เห็บระฆังการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อเกษตรกรนำลูกปลานิลปล่อยลงบ่อ ลูกปลามักจะตายด้วยสาเหตุที่มีปรสิตภายนอกติดมากับตัวปลาที่นำมาเลี้ยง ส่วนใหญ่คือ เห็บระฆัง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาและจัดทำสารสกัดจากกระเทียมและน้ำหมักชีวภาพจากมะขามป้อม นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บระฆัง โดยแช่ลุกปลานาน 5 นาที แล้วนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าสารละลายน้ำหมักชีวภาพจากมะขามป้อมที่ความเข้มข้น 2.43% สามารถทำให้เห็บระฆังตายและหลุดออกจากตัวปลา ส่วนสารสกัดจากกระเทียมที่ความเข้มข้น 1.47% สามารถทำให้เห็บรระฆังตายและหลุดออกจากตัวปลาได้หมดเช่นกัน จากการทดลองนี้ สามารถช่วย ให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงปลาและไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วย