โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีผงธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสงค์ จารุรัตน์พงศ์

  • ภาคภูมิ สุนทร

  • ศาสตรา สมชาติเกียงไกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรศุลี แก้วมณี

  • วิลาวรรณ สุนทรพจน์

  • อุไร อุโฆษณาการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขากายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์