โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดขยะโดยวิธีชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร อนันตกุลนธี

  • เกียรติศักดิ์ วงศ์เทศ

  • เติมพร ชุณหธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ คำแดง

  • พรศุลี แก้วมณี

  • อุไร อุโฆษณาการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดราชโอรส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์