โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาวิธีเพื่อสร้างแผ่นตรวจวัดปริมาณไวตามินซีอย่างรวดเร็ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวิศ พิพัฒน์ศาสตร์

  • พัทธดนย์ มานะกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • แผ่นตรวจวัด การผลิต

  • ไวตามินซี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตรวจวัดไวตามินซีมีด้วยกันหลายวิธี วิธีที่เป็นมาตรฐานสเกลคือการไทเทรตกับ 2,6-dichlorophenol indophenols ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากและใช้สารเคมีในปริมาณมาก ในปัจจุบันการตรวจวัดได้มีการพัฒนาเป็นแผ่นตรวจวัดอย่างง่าย แต่อย่างไรก็ตามยังมีราคาแพง ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ทำการพัฒนาเป็นแผ่นตรวจจวัดไวตามินซีขึ้นโดยอาศัยหลักการของเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบกระดาษรวมกับเทคนิคการทำให้เกิดสีขึ้นโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างไวตามินกับ Phosphomolybdic acid ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นจะแปรผันตามความเข้มข้นของไวตามินซี