โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาจำนวนประชากรของมอดข้าวที่เลี้ยงด้วยข้าวต่างชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดาภัค โฮงคำอุตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว ศึกษา

  • มอดข้าว การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของมอดข้าว โดยทำการเลี้ยงมอดข้าวในข้าวกล้องเป็นเวลา 2 เดือนก่อนที่จะย้ายเพื่อไม่ให้มีความต่างทางสายพันธุ์ มอดในการทดลองจะมีข้าว 3 ชนิดได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวกล้อง ซึ่งก่อนการทดลองได้เอาข้าวไปอบด้วยอุณหภูมิ 65องศา เป็นเวลา 3 วันเพื่อไล่ความชื้นออกจากตัวเมล็ดข้าว และยับยั้งเชื้อราในบางส่วนแล้วนำมาทำกิจกรรมโดยแบ่งข้าวเป็น 4 ชุด ใส่ข้าวลงในชุดการทดลองละ 20 ตัว ซึ่ง 1 ชุดการทดลองจะไม่ใส่มอดลงไป ให้เป็นชุดควบคุมเปรียบเทียบกับอีก 3 ชุดที่เหลือที่ใส่มอดลงไป 20 ตัว ใช้เวลาในการเลี้ยง 2 เดือน เก็บผลการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ เลี้ยงในอุรหภูมิห้องปกติ แต่ป้องกันแมลงและสัตว์ชนิดอื่น ผลการทดลอง ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีจำนวนประชากรมอดเพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 20 ตัวเป็น 163 ตัว เมล็ดข้าวมีความเสียหาย 443 เมล็ด ข้าวเหลือน้ำหนัก 18.75 กรัม รองลงมาเป็นข้าวกล้องและข้าวหอมมะลิตามลำดับ