โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล่องยังชีพไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ สะรุโณ

  • ธนินธรณ์ บัวบน

  • พีรณัฐ พานิชกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสิทธิ์ พานิชกุล

  • ศิริพร ทองขาว

  • สายฝน กุลนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล่องยังชีพ การผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องกล่องยังชีพไฮเทค มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยเบื้องต้น เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินขณะที่เกิดภัยพิบัติ และเป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งาน ทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยกล่องยังชีพไฮเทคที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถเก็บสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพได้ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ไฟฉาย ชุดปฐมพยาบาล และยังสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าเพื่อสำรองไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างและชาร์ตอุปกรณ์สื่อสารไว้ในแบตเตอรี่ได้ ด้วยการออกแบบให้กล่องยังชีพไฮเทคลอยน้ำได้ และสามารถรับน้ำหนักของของในกล่องได้ถึง 20 กิโลกรัม