โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเก็บรักษาความสดของผักผลไม้โดยใช้ว่านหางจระเข้แทนการใช้ฟอร์มาลิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณนาถ โชคเจริญพัฒนกิจ

  • ธงเกตุ ห่วงสายทอง

  • พชร อินทรวรพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญอำไพ เจนใจ

  • อภินันท์ มหัชนีโคดม

  • อารีพันธ์ ช่วงชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทวีธาภิเศก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การรักษาความสดของผัก

  • ว่านหางจระเข้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้ามักใช้ฟอร์มาลิน ในการเก็บรักษาผักผลไม้ให้อยู่ได้นาน ซึ่งสารเคมีนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โครงงานนี้จึงได้ศึกษาโดยนำสารอะโลคูตินและสารละลายลอคตินเอ ที่ได้จากวุ้นของว่านหางจระเข้ ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับฟอร์มาลินมาศึกษาและหาวิธีที่จะใช้ในการเก็บผักผลไม้ให้ได้นานเท่าฟอร์มาลิน จากการทดลองซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน พบว่าสารละลายว่านหางจระเข้เข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรต่อปริมาตรนานประมาณ 5 นาที สามารถเก็บรักษาผักผลไม้ให้สดอยู่ได้นานพอๆ กับการแช่ในสารละลายฟอร์มาลิน