โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผ้าสวยด้วยสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูพิรัฐ แสนเรียบร้อย

  • เจนณรงค์ ปาสุนันท์

  • เมธี สุขระแหง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้า การย้อม

  • สมุนไพร การย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสีหลุดขณะซัก สีจางของผ้าพื้นเมืองและเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฝักส้มป่อยและสมุนไพรต่าง ๆที่ทำให้สีติดใยผ้าได้นานขึ้น โดยนำฝักส้มป่อยกับสมุนไพร สารเคมีต่างๆและสีย้อมผ้า เกลือ น้ำ มาผสมกัน และนำผ้าพื้นเมืองขาวที่แช่น้ำเปล่าแล้ว ไปย้อมด้วยสีที่ทำการผสมมาไว้แล้วรอ 30 นาที และนำผ้าที่ย้อมแล้วไปซักด้วยน้ำเปล่าและตากในที่ร่ม จึงนำมาเปรียบเทียบกัน บันทึกผล จากการทดลองพบว่า สมุนไพรและสารเคมี แต่ละชนิดช่วยในการติดสีของผ้าได้แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากสีบางชนิดติดได้ดีในสภาพกรด อีกชนิดสีติดได้ดีในสภาพเบส วิ่งจะเห็นได้ว่าสีน้ำเงินติดสีได้ดีในสภาพกรดอ่อน เพราะผ้าที่ย้อมด้วยหูกวางที่มีสภาวะกรดอ่อนๆติดสีเข้ม ส่วนสีแดง พบว่าติดสีได้ดีในสภาวะที่เป็นเบส เพราะที่ย้อมด้วยขี้เถ้าวิ่งเป็นเบสมาก ผ้าติดสีได้ดีมีสีเข้ม ส่วนสีเหลืองที่เป็นสีธรรมชาติ ติดสีได้ยากว่าสีที่เป็นสีเคมี แต่พบว่าส้มป่อยซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดช่วยให้สีเหลืองมีสีเข้มขึ้น ดังนั้นในการย้อมผ้าควรเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมกับสีที่ใช้