โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารแทนนินในผักบุ้งทะเล ผักบุ้งไทยและผักบุ้งจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวิศา สอนสกุล

  • ณัฐวรา พลอยสุทธิ

  • บุญฑริกา ทีรวม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารแทนนิน ผักบุ้งจีน

  • สารแทนนิน ผักบุ้งทะเล

  • สารแทนนิน ผักบุ้งไทย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารแทนนินจากส่วนต่างๆของผักบุ้งทะเล ผักบุ้งไทยและผักบุ้งจีน โดยนำส่วนของราก ลำต้นและใบมาทำการทดลอง 3 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 เตรียมสารสกัดจากส่วนราก ลำต้น และใบของผักบุ้งทะเล การทดลองที่ 2 หาปริมาณสารแทนนินจาก Standard Tannic 0.2 mg/cm3 เพื่อนำไปสร้างกราฟมาตรฐาน และการทดลองที่ 3 หาปริมาณสารแทนนินจากส่วนต่างๆของผักบุ้งทั้ง 3 ชนิดแบบแห้ง จากนั้นนำค่าที่ได้ไปสร้างแผนภูมิแบบแท่งเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารแทนนินแบบสดและแบบแห้ง และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจากการทดลองพบว่า ส่วนใบของผักบุ้งจีนที่ผ่านการอบแห้งมีปริมาณแทนนินมากที่สุด