โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธภาพของ Silver Nanoparticles ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นนทกร อ่อนเกลี้ยง

  • นภัสสร หนูทองแก้ว

  • พัสกร ดำเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Silver Nanoparticles

  • แบคทีเรียการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของ Silver Nanoparticles ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกิดจากแผลผ่าตัด โดยใช้ Silver Nanoparticles ที่มีระดับความเข้มข้น 50, 100, 150, 200, 250 และ 300 ppm ไปเคลือบบนกระดาษกรองแล้วนำมาทดสอบการดื้อยาของแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (Disc diffusion method) โดยการวัดขนาดบริเวณยับยั้ง (Inhibition zone) เพื่อหาระดับความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพื่อที่จะนำไปเปรรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ พบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 200-300 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Escherichia coli วัดค่า Inhibition zone ได้ค่าเฉลี่ย 8.12, 10.70, 10.90 ตามลำดับ