โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบล็อกปูพื้นจากโฟมผสมยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติกร แก้วธวัชวิเศษ

  • นรวิชญ์ เนื่องแก้ว

  • โมโม นาคดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา การผลิต

  • โฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการนำโฟมซึ่งเป็นขยะที่มีจำนวนมากกำจัดยาก ใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาเป็นตัวเสริมความแข็งแรงในการทำบล๊อกปูพื้นแทนการใช้ทราย และใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำยางพาราในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราในอีกรูปแบบหนึ่ง จากการศึกษาพบว่าโฟมสามารถนำมาใช้เสริมแรงแทนทรายได้ ทำให้บล็อกที่ผลิตมีน้ำหนักเบากว่าทั่วไปเฉลี่ย 1,987 กรัม สามารถรองรับน้ำหนักได้ 17.02 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยบล็อกปูมีอัตราส่วนผสม ปูนซีเมนต์(กรัม) : โฟม(กรัม) : น้ำ(มิลลิลิตร) : น้ำยางพารา(มิลลิลิตร) เท่ากับ 1,800 : 10 : 850 : 200 ทำให้ได้บล็อกปูนที่ส่วนผสมเข้ากันดี อัดลงแม่แบบและแกะจากแม่แบบง่าย