โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผ้าสวยนานด้วยสารส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตุลารัตน์ ศรีสว่าง

  • สุนันทา สุขจันทร์

  • อาจารี ครุฑจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัณยา วงศ์บา

  • สัญชัย วัฒนกุล

  • สุวคนธ์ วัฒนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการย้อมผ้าให้สีย้อมติดผ้าได้ทนนาน โดยนำผ้าที่จะย้อมสีมาแช่สารละลายสารส้มก่อนนำมาย้อม ศึกษาอัตราส่วนของสารละลายสารส้ม ระยะเวลาในการแช่สารละลายสารส้ม และชนิดของผ้าที่นำมาแช่ในสารละลายสารส้ม แล้วย้อมติดสีได้ทนนาน จากการทดลองพบว่า อัตราส่วนของสารละลายสารส้มต่อน้ำเท่ากับ 40 กรัม : 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ระยะเวลาในการแช่ผ้าก่อนย้อมเท่ากับ 25 นาที จะทำให้ผ้าที่ย้อมติดสีได้ทนนานที่สุด และสารละลายสารส้มสามารถนำมาช่วยในการติดสีทนนานของผ้าได้ทุกชนิด