โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิดที่เป็นต้นเหตุของโรคท้องร่วงกับสารสกัดจากพืชสมุนไพร ขิง ข่า กระทือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • กิตติ โรจนภิญญู

 • พงศ์พันธุ์ ฤทธิกำกับการ

 • วิชญะ ทองตะโก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • จุฑารัตน์ สมบัติ

 • ช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ

 • ผศ.ดร.อุษณีย์ สุทธิสารสุนทร

 • ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

 • สุดา ดาวเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • กระทือ

 • ขิง

 • ข่า

 • สมุนไพร

 • โรคท้องร่วง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษาโรคท้องร่วง มาพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น ด้วยการนำพืชสมุนไพร คือ ขิง ข่า กระทือ ที่แห้งมาป่นแล้วสกัดด้วยตัวทำละลายต่าง ๆ คือ Hexane, Ethylacetate, Ethanol และ น้ำ จากนั้นนำสารที่สกัดได้มาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิดคือ V. cholerae, E. coli และ S. typhi ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากขิงโดยใช้ Ethylacetate และสารสกัดจากกระทือโดยใช้ Ethanol สามารถยับยั้งเชื้อ V. cholerae ได้ เมื่อเทียบกับยามาตรฐาน 2 ชนิดคือ Chloramphenical และ Tetracyclin ส่วนสารสกัดจาก ขิง ข่า และกระทือ ที่สกัดด้วยตัวทำลาย 3 ชนิด เมื่อทดสอบกับ E.coli และ S. typhi พบว่าไม่สามารถยับยั้งเชื้อทั้ง 2 ชนิดได้ เมื่อเทียบกับยามาตราฐาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานทางด้านสมุนไพร แสดงว่าสมุนไพรทั้ง 3 อาจไม่มีผลยับยั้งเชื้อโดยตรง สมุนไพรมีผลช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคท้องร่วงและช่วยระงับหรือยับยั้งอาการท้องร่วงได้