โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเคมีภัณฑ์จากโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลาทิพ จันทร์ชมภู

  • รุ่งอรุณ พรมพันธ์ใจ

  • สรียา สุขเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รีไซเคิล

  • โฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมก่อให้เกิดปัญหาขยะที่สำคัญ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแปรสภาพโฟมให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากโฟมสามารถแปรสภาพเป็นของเหลวหนืด ซึ่งสามารถใช้แทนกาวและแลคเกอร์ได้ การทดลองแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 โฟมสามารถละลายในน้ำมันชนิดใดบ้าง ผลการทดลองพบว่า น้ำมันเบนซินทั้งชนิดธรรมดา ชนิดซุปเปอร์ และชนิดไร้สารตะกั่วสามารถย่อยสลายโฟมได้ในปริมาณเท่าๆ กัน ส่วนน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าดย่อยสลายโฟมได้น้อยมาก ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาการนำของเหลวหนืดไปใช้ประโยชน์แทนแลคเกอร์และกาว โดยเทียบอัตราส่วนโฟมต่อตัวทำละลายต่างกัน ความเข้มข้นแต่ละขนาดจะเหมาะกับแต่ละงานที่นำไปใช้ ตัวอย่างเช่น กาวผนึกภาพ ใช้โฟมกล่องอาหาร : น้ำมันซุปเปอร์ในอัตราส่วน 5 : 60 ดอกไม้ประดิษฐ์ ใช้โฟมแผ่น : น้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วน 50 : 60 เป็นต้น ตอนที่ 3 การทดลองเพื่อกำจัดกลิ่นของน้ำมัน พบว่ากล่องที่ใส่ถ่านและวางไว้ในร่มที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกจะมีกลิ่นของน้ำมันเหลืออยู่น้อยที่สุด