โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบเอนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่ง บำรุงเขตต์

  • สมศักดิ์ โสวัตร

  • สมาน บุญเรือง

  • สุเทพ แนวไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวลิต บุญมี

  • รังสิบูรณ์ กลิ่นบำรุง

  • สัญญา โพธิบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p66

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้อบไฟฟ้า ศึกษาคุณภาพ

  • สิ่งประดิษฐ์ ตู้อบไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตู้อบพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอบหรือทำให้แห้ง เช่น พริก ผ้า กล้วย เป็นต้นโครงงานนี้มุ่งศึกษาคุณภาพเครื่องอบหรือตู้อบโดยเปรียบเทียบกับตู้อบตามท้องตลาดหรือตู้อบไมโครเวฟโดยใช้หลักการถ่ายเทพลังงานความร้อน โดยมีตัวตั้งเวลาเป็นตัวกำจัดเวลา จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์และเพื่อให้คนรู้จักความสามารถของนักเรียนว่าแม้ของใช้ในท้องตลาดราคาแพงจนไม่สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้ นักเรียนสามารถดัดแปลงให้เครื่องมือที่ทำมานั้นสามารถใช้งานได้ไม่แพ้ในท้องตลาด ประสิทธิภาพเหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่าหลายเท่า และจะพัฒนาเครื่องมือชิ้นนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตู้อบเอนกประสงค์นี้ใช้โดยการจำหน่ายไฟ 220 โวลต์เข้าไปในตัวขดลวดทำความร้อนซึ่งจะแบ่งกระจายความร้อนออกมา ทั้งนี้ต้องอาศัยพัดลมเป็นตัวช่วยผลักดันความร้อนให้หมุนเวียนลงสู่ด้านล่างของตู้โดยพัดลมนี้ใช้กระแสไฟฟ้า 6 โวลต์ โดยมีหม้อแปลงเป็นตัวลดไฟให้เหลือ 6 โวลต์ จากการทดลองใช้ตู้อบเอนกประสงค์อบพริกจะเห็นว่าการใช้เวลาในการอบพริกขึ้นอยู่กับมวลของพริกถ้ามวลน้อยก็ใช้เวลาน้อย ถ้ามวลมากก็ใช้เวลามาก ทั้งนี้จากการทดลองดังกล่าวใช้เวลาต่างกันเพียง 15 นาที ต่อมวล 1/2 กิโลกรัม