โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องออกกำลังข้อต่อกำลังไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรัชฌา จันทร์ดำ

  • ธัญกร จารุสิริรังษี

  • วิรัญญา บาลทิพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องออกกำลังกาย การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำพลังงานกลจากแรงที่เท้ากดลงบนเครื่องออกกำลังกายบริหารข้อเท้าไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุไพอิโซอิเล็กทริก คือ แผ่นเพียโซอิเล็กทริก ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายบริหารข้อเท้าลดปัญหาโรคข้อเสื่อม จากการศึกษาและทดลองพบว่า เมื่อออกแรงกดในบริเวณที่แตกต่างกันได้แก่ บริเวณส้นเท้า กลางฝ่าเท้า และปลายเท้า ตามลำดับ บริเวณส้นเท้าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด รองลงมาคือ บริเวณปลายเท้าและกลางฝ่าเท้า ตามลำดับ และเมื่อออกแรงกดลงบนเครื่องออกกำลังกายบริหารข้อเท้า โดยต่อวงจรไฟฟ้า และใช้จำนวนของแผ่นเพียโซอิเล็กทริกที่แตกต่างกัน ได้แก่แผ่นเพียโซอิเล็กทริก 2 แผ่นต่อกันแบบอนุกรม, แผ่นเพียโซอิเล็กทริก 4 แผ่น ต่อกันแบบอนุกรม, แผ่นเพียโซอิเล็กทริก 2 แผ่น ต่อกันแบบขนาน และแผ่นเพียโซอิเล็กทริก 4 แผ่นต่อกันแบบขนาน จะผลิตกระแสไฟฟ้า ได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยแผ่น เพียโซอิเล็กทริก 4 แผ่น ต่อกันแบบขนานจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด ซึ่งจากผลการทดลองข้างต้นเรานำกระแสไฟที่ได้มาเก็บไว้ในถ่านชาร์จและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้