โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเห็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพล สมศรี

  • สุรกิตต์ กันวะนา

  • สุรชัย เผ่าเต็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตนา กาวี

  • ทิพวรรณ เมืองมูล

  • วิทยา วงศ์ประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพดฝัก

  • เห็ดถั่วการเพาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาการเพาะเห็ดถั่วจากส่วนที่เหลือของฝักข้าวโพด โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน คือ1. ศึกษาส่วนเหลือใช้ของฝักข้าวโพดที่นำมาเพาะเห็ดถั่ว พบว่า สามารถนำส่วนเหลือใช้มาเพาะเห็ดถั่วได้เช่นเดียวกับเปลือกถั่ว 2. เปรียบเทียบส่วนต่างๆของฝักข้าวโพดที่ใช้เพาะเห็ดถั่ว พบว่า ส่วนที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเพาะเห็ดถั่วคือ ส่วนเปลือก 3.เปรียบเทียบอาหารเสริมที่มีผลต่อน้ำหนักของเห็ดถั่ว พบว่า อาหารเสริมสามารถเพิ่มน้ำหนักของเห็ดถั่วให้มากขึ้น 4. ทดสอบสารอาหารของเห็ดถั่วจากส่วนที่เหลือใช้ของฝักข้าวโพด พบว่า เห็ดถั่วที่เพาะจากเปลือกข้าวโพด มีคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลอยู่เล็กน้อย มีโปรตีนและวิตามินซีอยู่เล็กน้อย และไม่มีไขมัน