โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาเปรียบเทียบความลึกและคุณสมบัติของดินตามแนวหน้าตัดเปิดในคลองอ้ายเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาลี จินดาศรี

  • บุปผา พุมโกมล

  • พยุดา นาวารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา สบเหมาะ

  • ถนอมศรี สุขศิริ

  • สุนทร สุรบรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบความลึกกับคุณสมบัติของดินตามแนวหน้าตัดเปิดในคลองอ้ายเขียวบริเวณคุ้งน้ำ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินริมฝั่งที่กระแสน้ำเซาะทำลายทุกปี โดยทำการศึกษาภาคสนามและเก็บตัวอย่างดินมาทดสอบตามคู่การศึกษาลักษณะของดินตามแนวดิ่ง 16 ชั้น โดยแต่ละชั้นลึก 50 เซนติเมตร พบว่าโครงสร้างของดินบริเวณนี้เป็นดินแบบ Silt clay loam สลับกับ Sand และมีความชื้นอยู่ในดินประมาณ 15-18 เปอร์เซ็นต์ ตลอดในแนวดิ่ง มีค่า pH 5.44-7.10 ซึ่งไม่มีความแตกต่างจากดินแหล่งอื่นมากนัก การยึดของเนื้อดินส่วนใหญ่จะยึดกันแบบแน่นถึงแน่นมาก โครงสร้างเป็นแบบกล่อง แบบแท่งทรงกระบอก แบบแท่งรูปเข็ม และแบบเม็ดถึงแบบเม็ดเดี่ยว และ Massive จากบนลงล่าง เนื้อดินเป็นดินปนทรายและเปอร์เซ็นต์ความชื้นจะแปรผกผันกับความหนาแน่นรวมของเม็ดดิน แสดงว่าในเนื้อดินบริเวณนี้มีความพรุนของเนื้อดินมาก