โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเมล็ดแมงลักบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรีฑา หมีรักษา

  • เสกษิต บุญเนือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p92

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บำบัดน้ำเสีย ใช้เมล็ดแมงลัก

  • เมล็ดแมงลัก บำบัดน้ำเสีย

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองในปัจจุบันกำลังมีปัญหาและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การเจือปนของโลหะหนักในน้ำที่มากเกินอัตราส่วนที่ปลอดภัยก็เป็นปัญหาหนึ่งของปัญหามลพิษทางน้ำที่กำลังเป็นอยู่ จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อทดสอบความสามารถของเมล็ดแมงลักในการดูดซับอิออนของโลหะหนักบางชนิดในน้ำ โดยการนำเมล็ดแมงลักมาใส่ในน้ำที่มีอิออนของโลหะหนักอยู่ในปริมาณที่ทราบแล้ว จับเวลาและชั่งน้ำหนักของเมล็ดแมงลักที่ต้องใช้ในการกำจัดอิออนของโลหะหนักเหล่านั้นให้หมดไป จากผลการทดลองสรุปได้ว่า เมล็ดแมงลักเมื่อพองตัวในน้ำสามารถดูดซับอิออนของโลหะหนักเหล่านั้นได้