โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอยอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทัช พิทักษ์

  • ธนกฤต อุตตมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยศวรรธน์ วิญญารัตน์

  • เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Aeroponics

  • ผัก การปลูก

  • ผักไฮโดรโปนิกส์

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกพืชด้วยระบบรากลอยอยู่ในอากาศหรือที่เรียกว่า แอโรโพนิกส์ (Aeroponics) เป็นเทคโนโลยีที่มีการศึกษาวิจัยและการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีรูปแบบและระบบการทำงานที่ทันสมัยเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรและรองรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ในปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบปลูกพืชแอโรโพนิกส์แบบปิด มีระบบเติมอากาศให้น้ำก่อนพ่น โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์วงจร Arduino ควบคุมและรายงานผลการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทดลองและศึกษาการเจริญเติบโตของเรดโอ๊คที่ปลูกด้วยระบบแอโรโพนิกส์ที่จัดทำขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ระบบการปลูกผักแอโรโพนิกส์ที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในระบบให้เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ การลดการก่อโรคหรือติดเชื้อในระบบ ซึ่งทำให้เรดโอ๊คมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าและมีอัตราการติดเชื้อลดลงจากการปลูกผักแอโรโพนิกส์ด้วยระบบเดิม การศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกผักในโรงเรือนระบบปิดต่อไป