โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องCharger จากขยะอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงกมล แซ่โล้ว

  • นภัส งามประดับเลิศ

  • อุมาพร แซ่เติ๋น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตินี ศิริพงษ์ไทย

  • สำราญ ศรเลี่ยมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Charger

  • ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องชาร์จอเนกประสงค์จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ไฟฉายเคลื่อนที่ และไม้ตียุง โดยใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ไอทีที่ใช้ไม่ได้) มาทำให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานขาดแคลน และในยามฉุกเฉินไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ให้เราหมุนที่กว้าน เมื่อเราหมุนกว้านจะทำให้เฟืองหมุนไปฉุดให้สเต็ปมอเตอร์หมุนด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าเป็นกระแสสลับออกมาได้ประมาณ 16 โวลต์ 250 มิลลิแอมป์ จากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับจะถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยชุดเรกลูเรต กระแสไฟฟ้าที่ถูกแปลงแล้วจะนำไปชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 1.2 แอมแปร์เพื่อสำรอง ดังนั้นเมื่อเราหมุนกว้านด้วยความเร็วสูงสุดคงที่ตลอดเวลา 6 ชั่วโมง จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 1.2 แอมแปร์และในทำนองเดียวกัน ถ้าหมุนกว้านด้วยความเร็วสูงคงที่ตลอดเวลา 2 ชั่วโมง จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือยื่ห้อหนึ่ง 3.7 โวลต์ 1.2 แอมแปร์จนเต็ม และจากการทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนุ่งที่แบตเตอรี่หมดจนไม่สามารถโทรออกได้เลยโดยทำการทดสอบด้วยการหมุนกว้านเพียงไม่กี่รอบเพื่อชาร์จโทรศัพท์โดยตรง พบว่าโทรศัพท์สามารถเปิดเครื่องพร้อมแสดงกำลังชาร์จให้เห็น ซึ่งหากหมุนกว้านต่อเนื่องประมาณ 1-3 นาที ก็เพียงพอที่จะโทรออกสำหรับการขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้