โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเพิ่มผลผลิตของถั่วงอกเมล็ดกระถิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พากร ตอบกระโทก

  • อลิษา เบียดนอก

  • เพ็ญพร มีเงินลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำเมล็ดแก่ของกระถินมาเพาะเป็นถั่วงอกเมล็ดกระถินโดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาสารละลายที่นำมาแช่เมล็ดกระถินก่อนทำการเพาะ จากการทดลองพบว่า การเพาะเมล็ดกระถินในน้ำช่วยให้เมล็ดงอกได้ดีกว่าการแช่ในน้ำปูนใส และน้ำส้มสายชู ตอนที่2 ศึกษาอุณหภูมิของน้ำ และเวลาในการแช่เมล็ดกระถิน พบว่าเมล็ดกระถินที่แช่ในน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และทิ้งไว้ให้เย็นเป็นเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อนำไปเพาะโดยใช้ฟองน้ำเป็นวัสดุช่วยเพาะจะช่วยให้เมล็ดกระถินงอกได้ดี ตอนที่3 ศึกษาการเพิ่มขนาดและความยาวของถั่วงอกเมล็ดกระถิน พบว่า การรดด้วยน้ำซาวข้าวเจ้า ทำให้มีขนาดความยาวของลำต้น และขนาดเส้นรอบวงเพิ่มขึ้น ตอนที่4 ศึกษาหาสารฟอกขาวถั่วงอกเมล็ดกระถิน พบว่าการแช่ถั่วงอกเมล็ดกระถินในสารละลายน้ำมะนาวที่มีความเข้มข้น 20 % โดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นเวลา 1-2 นาที จะช่วยให้ถั่วงอกมีความกรอบ และสีไม่เขียวคล้ำ