โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสเปรย์ลดความเหนียวบนผิวหนังหลังสัมผัสน้ำทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาลิสา แก้วทอง

  • ราโมนา นิรอน

  • ศุทธภา ตั้งทับสุนทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการผลิตสเปรย์ลดความเหนียวบนผิวหนังหลังสัมผัสน้ำทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้สารสกัดจากสมุนไพรในครัวเรือน เช่น มะนาว มะกรูด ใบเตย และเปลือกผลไม้ เช่น มังคุด ส้ม เป็นต้น นำมาผลิตสเปรย์ลดความเหนียวตัวหลังจากการลงเล่นน้ำทะเล และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรในครัวเรือนและเปลือกผลไม้ท้องตลาด รวมถึงประสิทธิภาพในการลดความเหนียวบนผิวหนังหลังสัมผัสน้ำทะเล โดยพิจารณาน้ำหนักเม็ดทรายที่ติดบนผิวหนังหมูหลังสัมผัสน้ำทะเลแล้วทิ้งให้แห้ง จากการศึกษาพบว่าสเปรย์ลดความเหนียวซึ่งมีสารสกัดจากสมุนไพรแห้งและเปลือกผลไม้แห้ง ที่ผลิตขึ้นสามารถลดความเหนียวบนผิวหนังหลังสัมผัสน้ำทะเลได้ เนื่องจากสเปรย์ที่ใช้มีสารที่มีขั้วทำให้ดึงดูดกับไอออนของโซเดียม และไอออนของคลอไรด์ได้ เป็นผลให้ไอออนดังกล่าวจับตัวกับความชื้นในเม็ดทรายได้น้อยลง ยังส่งผลให้น้ำหนักของเม็ดทรายที่ติดบนผิวหนังหมูลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้พบว่า สารสกัดที่ได้จากผิวมะกรูด ตะไคร้ และใบเตย มีประสิทธิภาพในการลดความเหนียวจากน้ำทะเลได้ดีกว่าสารสกัดที่ได้จากเปลือกผลไม้แห้ง โดยพิจารณาจากการที่สเปรย์จากสารสกัดทั้ง 3 ชนิด ทำให้น้ำหนักของทรายที่ติดบนหลังหมูน้อยที่สุด โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักทราย พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักของเม็ดทรายในชุดการทดลองควบคุม เนื่องจากสารสกัดจากผิวมะกรูด ตะไคร้ และใบเตย มีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่า Geraniol ซึ่งเป็นสารในกลุ่มแอลกอฮอลล์และมีขั้วสูง จึงเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสเปรย์ที่กล่าวข้างต้นทั้ง 3 ชนิด