โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาพิกัดของภาพของจุดสะท้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันตพงศ์ รักแต่งาม

  • พรสัมฤทธิ์ ทิพยรักษ์

  • วัชรากร เขาบาท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น รางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คณิตศาสตร์

  • จุดสะท้อน

  • ภาพ การหาพิกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาพิกัดของภาพจุดสะท้อนที่ไม่ใช้การสร้างโดยการนับระยะห่างระหว่างจุดต้นแบบกับเส้นสะท้อนเท่ากับระยะห่างระหว่างจุดสะท้อนกับเส้นสะท้อน การดำเนินการใช้ความรู้ทางพีชคณิตสำหรับการหาพิกัดของจุดสะท้อนโดยกำหนดให้จุดต้นแบบมีพิกัดเป็น (x1,y1) สะท้อนด้วยเส้นตรง y = mx+c (โดยมีเงื่อนไขว่าพิกัดของต้นแบบเป็นจำนวนตรรกยะ) ผลจากการศึกษาเมื่อได้พิกัดของจุดสะท้อนจากการใช้ความรู้ทางพีชคณิตแล้ว ได้ตรวจสอบความถูกต้องของจุดพิกัดที่ได้ดำเนินการโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad จากการตรวจสอบพบว่าการหาพิกัดโดยใช้ความรู้ทางพีชคณิต กับการใช้โปรแกรมตรวจสอบได้คำตอบเป็นจุดพิกัดเดียวกันเสมอ ดังนั้นสามารถนำความรู้ทางพีชคณิตใช้หาจุดพิกัดของจุดสะท้อนได้