โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้แมลงน้ำติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ = The use Aquatic Insects to monitoiongr the water quality in Houytamai reservoir, Kanthalak district, Sri Sa Ket province

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชบา ภูคะฮาต

  • ยุภาพร บุษบรรณ์

  • สุภาพร พบพระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระแชงวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำตรวจสอบ

  • แมลงน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย 4 จุด โดยศึกษาปัจจัยทางกายภาพ (สี กลิ่น ความโปร่งใส อุณหภูมิ) ปัจจัยทางเคมี (ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ค่า DO(dissolved oxygen) ค่า BOD (biochemical oxygen demand) การตรวจแอมโมเนีย (NH4+-N) และไนเตรท (NO3--N)) ปัจจัยทางชีวภาพ (ตรวจวัดแมลงน้ำ) โดยเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง คือ เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม จากการศึกษาพบว่า ชนิดและจำนวนของแมลงน้ำที่พบมีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำที่วัดทางกายภาพและเคมี