โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหมากดูดซับสารตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญชนก แสงมุสิกข์

  • รัตนพร ชูขึ้น

  • วิศรุต หมุนเวียน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำผุด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกั่ว การดูดซับ

  • หมาก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมากเป็นพืชที่มีมากในท้องถิ่น แต่มีการนำไปใช้ประโยชน์น้อย ทำให้หมากในท้องถิ่นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จากการได้ศึกษาเอกสารต่างๆพบว่ามีการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางเนืองจากหมากมีสารแทนนินและสารอื่นๆ ในปริมาณมากจึงได้มีแนวคิดที่จะนำหมากมาศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับสารตะกั่วซึ่งเป็นสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อาทิ การเบื่ออาหาร คลื่นไส้ ด้วยวิธีการซึมผ่านทางผิวหนังและทางเดินหายใจเป็นต้น หมากดูดซับสารตะกั่วเป็นการนำหมากมาแปรรูปเป็นน้ำหมักหมากและผงหมากแห้ง เพื่อศึกษา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ อัตราส่วนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสารตะกั่ว โดยสารตะกั่วที่ใช้ในการทดลองเตรียมจากสารละลายเลด(II)ไนเตรต(Pb(NO_3)2) ที่มีความเข้มข้น 0.062,0.031,0.016,0.008,0.004 mol/l ในการทดสอบความเข้มข้นของสารตะกั่วโดยใช้สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)ที่มีความเข้มข้น 1 mol/lการศึกษษประสิทธิภาพและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับสารตะกั่วของน้ำหมักหมาก ประกอบด้วย น้ำหมักหมาก 2 mlและสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO_3)2)ตามความเข้มข้นที่เตรียมไว้ดังกล่าว จำนวนความเข้มข้นละ 20mlมาผสมกันแล้วตั้งทิ้งไว้20นาที นำสารที่ได้มากรองหลังจากนั้นทดสอบด้วยสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์(KI)แล้วทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง โดยเพิ่มปริมาณ น้ำหมักหมากครั้งละ 2ml จนกระทั่งผลการทดลองของสารละลายที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง ในการศึกษาประสิทธิภาพและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับ สารตะกั่วของผงหมาก ซึ่งจะทำการทดลองในทำนองเดียวกันกับ การศึกษาประสิทธิภาพและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับสารตะกั่ว ของน้ำหมักหมากโดยใช้ปริมาณลงหมักหมากแห้ง ครั้งละ 0.5กรัม และเพิ่มปริมาณครั้งละ 0.5 กรัมไปเรื่อยๆจนกระทั่งผลการทดลองของสารละลายไม่เปลี่ยนแปลง การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสารตะกั่วของน้ำหมักหมาก ประกอบด้วยน้ำหมักหมาก 12 ml สารละลายเลด(II) ไนเตรต(Pb(NO_3)2)ที่มีความเข้มข้น0.004mol/lจำนวน20 ml มาผสมกันและกรองสารที่ได้ทันที จากนันน้น ทดสอบด้วยสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์(KI) แล้วทำการทดลองอีกครั้งโดยเพิ่มระยะเวลาเป็นครั้งละ 5 นาที จนกระทั้งผลการทดสอบของสารละลายที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง และในการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม ในการดูดซับสารตะกั่วของผงหมากแห้งจะทำการทดลองในทำนองเดียวกันกับการศึกษาระยะเวลาในการดูดซับสารตะกั่วของน้ำหมักหมาก จากการศึกษาและทดลองมีกระบวนการแปรรูปหมากสดเป็นน้ำหมักหมากและผงหมากแห้งและได้เปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์ว่าหมากสามารถดูดซับสารตะกั่วได้ ซึ่งสรุปผลการทดลองได้ว่า ผงหมากแห้งมีประสิทธิภาพ ในการดูดซับสารตะกั่วได้ดีกว่าน้ำหมักหมาก โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองตั้งแต่ผงหมากแห้งทำปฏิกิริยากับสารละลายเลด(II)ไนเตรต(Pb(NO_3)2)ทันที Areca palm is an important plant in the local area and it has many benefits. The important component in Areca palm is Tannin and other substances. Lead is a heavy metal that is harmful to human. Therefore, we are to study the reduction of Lead by Areca palm. The absorption of Lead by Areca palm was studied by using the reaction of lead(II) nitrate and potassium iodide. The suitable ratio between Areca palm fermented or Areca palm powder and Lead solution and time of the reaction were studied. The efficiency of the absorption of lead by Areca palm powder have more than Areca palm fermented with using 0.5-2 gram of Areca palm powder reacting the 0.016 mol L^(-1)of lead (II) nitrate solution and 1.0 mol L^(-1)of potassium iodide solution for 20-30 minute.The advantage of this study are reduce lead from environment and can make more value for Areca palm.