โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำมันจากมะแตกพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.จารุวรรณ แซ่ว่าง

  • ด.ญ.พิมใจ ไชยานะ

  • ด.ญ.วาสินี ถนอมวรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแม่โต๋

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันมะแตก

  • พลังงานทดแทน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากกระแสพระราชดำรัชในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระราชดำริ ให้ประชาชนชาวไทยได้พึ่งพาตนเองในภาวะเศรษฐกิจ ฝืดเคือง โดยลงมือผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในครอบครัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาเปรียบมิได้ ที่ได้ทรงแนะนำวิธีทางช่วยที่เหมาะสมแก่พสกนิกรให้รู้จักประหยัด มีความพออยู่พอตัว มีความมั่นคง เพียงพอ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต จึงคิดนำเอามะแตกมาประยุกต์ใช้และสกัดเอาน้ำมัน สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน จากการทดลอง พบว่า เมล็ดมะแตกหรือกระทงลายนำมาสกัดได้น้ำมันมะแตกที่มีสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมและสามารถให้พลังงานความร้อนได้เหมือนกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ