โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกลดูดแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาธิป เจือกโว้น

  • วรเมธ แก้ววงศ์วาร

  • สารณัฐ นวลมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องดูดแมลงสิ่งประดิษฐ์

  • แมลงกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสำรวจจำนวนแมลงในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยใช้เครื่องกลดูดแมลงเพื่อเปรียบเทียบจำนวนแมลงกับสีหลอดไฟสีต่าง ๆ ของเครื่องกลดูดแมลง และเพื่อเปรียบเทียบจำนวนแมลงกับความเร็วลมของเครื่องกลดูดแมลงมีวิธีการดำเนินงาน โดยเริ่มจากตอนที่ 1 การสำรวจจำนวนแมลงในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยใช้เครื่องกลดูดแมลง ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนแมลงกับสีของหลอดไฟสีต่าง ๆ ของเครื่องกลดูดแมลง และตอนที่ 3 การเปรียบเทียบจำนวนแมลงกับความเร็วลมที่เครื่องกลดูดแมลงต่างกัน