โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงเพาะชำจากเศษอ้อย(Sugarcane Leaves-Made Agriculture Bags )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุคูม เบเซ

  • สรวิทญ์ แซ่จู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถุงเพาะชำ

  • อ้อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาการผลิตถุงเพาะชำจากเศษอ้อย และเปรียบเทียบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของผง CMC แตกต่างกันได้แก่ ความหนา การซึมผ่านไอน้ำ การซึมผ่านไขมัน การต้านทางแรงดึง และระยะเวลาในการสลายตัวในดิน โดยแบ่งการทดลองเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1. สกัดเซลลูโลสจากใบอ้อย 2. การทำเซลลูโลสให้เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส(CMC) 3. การทำแผ่นฟิล์ม CMC 4.ทดสอบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์ม 5.การนำแผ่นฟิล์มาผลิตเป็นถุงเพาะชำ หลังจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ใบอ้อยสามารถนำมาผลิตเป็นถุงเพาะชำได้ และยังเป็นถุงเพาะชำที่ทำให้ปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ