โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์

  • มานพ คงศักดิ์

  • ศศิกานต์ เทพทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เปลือกทุเรียน

  • แผ่นฉนวนกันความร้อน การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีเพื่อประดิษฐ์แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยจากเปลือกทุเรียนกับน้ำยางพาราที่เหมาะสมต่อการสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อนและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเพื่อสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนด้านการนำความร้อนอัตราการเผาไหม้ และอัตราการดูดซับน้ำ ดำเนินการโดยหาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยรากเปลือกทุเรียนกับน้ำยางพารา หาน้ำหนักและระยะเวลาที่กดทับที่เหมาะสมต่อการสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อน แล้วนำผลที่ได้ไปสร้างแผ่นฉนวนกันความร้อนและนำไปหาประสิทธิภาพด้านการนำความร้อน อัตราการเผาไหม้ และอัตราการดูดซับน้ำโดยเปรียบเทียบกับแผ้นกันความร้อนใยแก้ว ผลพบว่า 1.สามารถนำเส้นใยเปลือกทุเรียนมาทำเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนได้ โดยอัตราส่วนระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับน้ำยางพาราที่เหมาะสมคือ 1.5:1 ทำให้ได้แผ่นฉนวนที่เส้นใยยึดติดกันดี แผ่นเรียบและน้ำหนักเบา 2.น้ำหนักที่ใช้ในการกดทับที่เหมาะสมคือ 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ระยะเวลา 30 นาที ทำให้ได้แผ่นฉนวนที่มีเส้นใยยึดติดกันดี มีความหนา 2 เซนนติเมตร มีค่าการนำความร้อน อัตราการเผาไหม้ และอัตราการดูซับน้ำที่ดีที่สุด 3. แผ่นฉนวนมีค่าการนำความร้อนเฉลี่ย 0.043 w/m-C ซึ่งใกล์เคียงกับแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว ไม่มีอัตราการเผาไหม้เหมือนกับแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว มีอัตราการดูดซับน้ำร้อยละ 239.64 ซึ่งน้อยกว่าฉนวนกันความร้อนใยแก้ว