โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งประดิษฐ์จากใบไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัสกร มะลาศรี

  • ปานวาด สว่างเนตร

  • ปิยวัตร เมืองจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การประดิษฐ์ด้วยใบไม้

  • ใบไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมประดิษฐ์สิ่งของโดยใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อสิ่งของเหล่านี้บุบสลายหรือระเหยไป ก็จะไปทำลายชั้นบรรยากาศเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มขยะให้มีจำนวนมากอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์ของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากที่มีอยู่ในธรรมชาติ 5 ชนิดที่เป็นส่วนของใบ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และเมื่อใบไม้ย่อยสลายก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใบไม้เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต จึงได้มีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ใบไม้เป็นดอกไม้ แล้วนำมาจัดเป็นแล้วนำมาใส่กระเช้าหรือแจกัน และยังสามารถนำไปประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมายเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างรายได้เสริมอีกด้วย ประโยชน์ของโครงงานนี้คือ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย และยังช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองอันจะเกิดขึ้นในอนาคต