โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเสริมสร้างแคลเซียมกับเต้าหู้ทรงพลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิตา สุจริตธัญตระกูล

  • อรทิพา มงคลสวัสดิ์

  • เพียงชนม์ วิมลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชนก อมรินทร์รัตน์

  • อัญชลี ยุวจิตติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหอวัง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มปริมาณของแคลเซียมในน้ำเต้าหู้ให้สูงขึ้น ทำได้โดยเติมน้ำปูนใสลงในน้ำเต้าหู้ในอัตราส่วน น้ำเต้าหู้ : น้ำปูนใส = 5 : 1จะทำให้น้ำเต้าหู้ที่มีปริมาณของแคลเซียมที่เหมาะสมมีอัตราการเพิ่มขึ้นของแคลเซียม 14 % มี pH = 8.07 ซึ่งไม่แตกต่างจากน้ำเต้าหู้ปกติ และพบว่าปริมณของแคลเซียมที่เติมลงไปไม่ทำให้น้ำเต้าหู้เกิดการแปลงสภาพ เมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 4 วันในตู้เย็น