โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผงซักฟอกจากมะคำดีควาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นธีพร ปัญญาเมา

  • นันทกา หล้าคำ

  • อำไพ ไชยวิฑูรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนยวมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์