โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกับดักแมลงสาบราคาประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ณัฐพล ธูปเทียน

  • ด.ญ.ธัญญารัตน์ ใจแปง

  • ด.ญ.นุชรา คำตึก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แมลงสาบ

  • แมลงสาบกับดัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ดักจับแมลงสาบที่ทำความรำคาญและนำโรคร้ายมาสู่คนและสัตว์ เช่น อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด โดยประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ โดยการนำขวดพลาสติกแบบทรงสี่เหลี่ยมมาตัดก้นออก วัดขนาดของก้นขวด และนำกระป๋องน้ำอัดลมมาตัดหัวท้ายใช้กรรไกรตัดเหล็กมาตัดกระป๋องให้เป็นรูปตัวยู แผ่นรูปตัวยูจะทำหน้าที่ดักจับแมลงสาบ โดยด้านบนจะพับลงมาประมาณ 0.5 ซม. งอเป็นรูพอที่จะให้ลวดลอดผ่านได้ ด้านล่างของรูปตัวยูใช้กรรไกรตัดให้มีลักษณะเป็นหยักๆ เหมือนฟันปลา ด้านข้างบนสุดห่างจากขอบทั้งสองข้างประมาณ 1 ซม. ใช้ตะปูเจาะให้เป็นรูพอที่ลวดเหล็กลอดได้ สอดประตูรูปตัวยูกับก้นขวดพลาสติก ใช้ลวดเหล็กสอดเข้าไปตามรูที่เจาะไว้ลอดผ่านด้านบนของประตูจนทะลุรูที่เจาะไว้อีกด้านหนึ่ง แล้วใช้ลูกปัดใส่ปลายลวดทั้งสองข้างเพื่อให้เส้นลวดเคลื่อนที่ได้คล่อง เมื่อแมลงสาบถูกกำจัดหมดไป มนุษย์เราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข