โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษนุ่นปุกปุย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพกร กองศรี

  • นัทธี จันทคีรี

  • พงษ์เทพ สุริยะกำพล

  • ภานุวัฒน์ สุขสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพนธ์ ศิลาแลง

  • ประทุม คงเมือง

  • อุษา ภิบาลวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p61

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ จากปุยนุ่น

  • เส้นใยนุ่น ทำกระดาษ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งที่จะศึกษาวิธีการนำเส้นใยจากปุยนุ่นมาใช้ทำกระดาษเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์หรือกระดาษสำหรับทำหีบห่อจากผลการทดลองพบว่าเมื่อนำปุยนุ่นมาต้มในสารละลายกรด,สารละลายเบส ชนิดความเข้มข้น 2.5 mol/1 เวลา 30 นาที สามารถทำให้ปุยนุ่นจำนวน 2 g เปื่อยยุ่ยได้ดีที่สุดแต่เมื่อใช้เวลาต้มหรือความเข้มข้นของสารละลายมากขึ้นเส้นใยจากปุยนุ่นจะเกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เมื่อนำเส้นใยซึ่งผ่านการต้มในสารละลาย NaOH ไปฟอกสีโดยการต้มกับผงซักฟอก ผงฟอกขาว ผงซักผ้าขาว ความเข้มข้นตั้งแต่ 2 g/น้ำ 125 cm3 เวลา 20 นาที เป็นต้นไปสามารถฟอกสีของเส้นใยจากปุยนุ่นได้ดี และสารส้มความเข้มข้นตั้งแต่ 0.5 g/น้ำ 125 cm3 เวลา 20 นาที เป็นต้นไป สามารถฟอกสีของเส้นใยจากปุยนุ่นได้ดีมาก เมื่อนำไปทำเป็นแผ่นกระดาษพบว่าจะได้กระดาษที่นุ่มเบา และมีความยืดหยุ่นดี ดูดซับน้ำมันได้ดีกว่าน้ำ ติดไฟง่าย แต่เมื่อปรับปรุงคุณภาพของกระดาษโดยการเติมแป้งเปียก กาวน้ำ กาวลาเทกซ์ สารส้ม แป้งเปียกผสมกับสารส้ม กาวน้ำผสมกับสารส้ม กาวลาเทกซ์ผสมกับสารส้ม พบว่าการเติมแป้งเปียกผสมกับสารส้มและกาวน้ำผสมกับสารส้ม จะทำให้กระดาษดูดซับน้ำได้น้อยลงและทนไฟได้ดีขึ้น ถ้าต้องการให้ได้กระดาษที่มีสีสวยงามก็สามารถทำได้โดยการย้อมสีของเส้นใย (เยื่อกระดาษ)ก่อนทำให้เป็นแผ่นกระดาษ จากการทดลองพบว่าเยื่อกระดาษสามารถย้อมติดสีได้ดีทั้งสีธรรมชาติ สีย้อมผ้าและสีผสมอาหาร