โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้ตากมหัศจรรย์ สู่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรทิพย์ บุญประเสริฐ

  • ศุภธิดา อารินทร์

  • อัฉราภรณ์ ทองพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้ตาก

  • หนึ่งผลิตตภัณฑ์หนึ่งตำบล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตู้ตากมหัศจรรย์ สู่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล เนื่องจากชุมชนของข้าพเจ้าได้มีการทำแคบหมูเป็นสินค้า OTOP ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก และมีกรรมวิธีในการผลิตหลายขั้นตอน มีขั้นตอนหนึ่งจะต้องมีการตากหนังหมูซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้แสงอาทิตย์และใช้เวลานานในการตากหนังหมูเพื่อให้หนังหมูที่ตาก ไม่อมน้ำมันเมื่อนำไปทอด ก็จะมีการพองตัวขึ้น และรสชาติดี กรอบ หอม อร่อย ปัญหาหนึ่งที่พบจากการตากก็คือ น้ำมันที่ได้จากการตากหนังหมูก็มีการปล่อยให้สูญเสียไป และก่อให้เกิดความสกปรกบริเวณพื้นที่ที่ตากดังนั้นทางกลุ่มของเราจึงคิดที่จะประดิษฐ์ “ตู้ตากมหัศจรรย์ สู่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล” ขึ้นมาเพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการตากหนังหมู เป็นการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และน้ำมันที่จากได้จากหนังหมูนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอีกทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดมาใช้ประโยชน์อีกด้วย จากผลการทดลอง เมื่อนำหนังหมูที่ตากภายในตู้ตากที่อาศัยหลักการของปรากฏการณ์ Greenhouse effect เปรียบเทียบกับหนังหมูที่ตากภายนอกตู้แบบที่ชาวบ้านปฏิบัติอยู่ ปรากฏว่าได้ผลดีกว่าตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้คือ หนังหมูที่ตากสะอาดกว่าเพราะไม่มีฝุ่นมาเกาะทำให้หนังหมูสกปรกและเมื่อทำการปรับตู้ตากให้เป็นตู้สองชั้น ปรากฏว่าได้ผลดีกว่าเดิมอีกคือใช้เวลาน้อยลงเนื่องจากอุณหภูมิในตู้ชั้นในสูงกว่าตู้ชั้นนอก ทำให้หนังหมูแห้งเร็วกว่าและผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากขึ้นเนื่องจากมีความสะอาดกว่าแบบเดิม