โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาวดักแมลงวันจากยางต้นโพธิ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธารทิพย์ ทะลิ

  • ปาลิดา ศรีบุญชู

  • พิชญา บารมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์