โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องซีแพคจากขยะ

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความแข็งแรงทนทานของซีแพคเมื่อนำปูนซีเมนต์เทียมมาผสมกับเศษวัสดุต่างชนิดกัน เศษวัสดุที่นำมาผสมคือ โฟม แก้วเทียน ขวดพลาสติก โดยวิธีการทดลองแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงทนทานเมื่อผสมกับเศษวัสดุต่างชนิดกัน ,เปรียบเทียบความแข็งแรงทนทานโดยผสมกับเศษวัสดุต่างชนิดกันโดยผสมกับขวดพลาสติก ,เปรียบเทียบความแข็งแรงทนทานเมื่อผสมขวดพลาสติกกับแก้วเทียนในอัตราส่วนที่ต่างกัน โดยการเปรียบเทียบความแข็งแรงทนทานทดสอบโดยการแช่น้ำ และอัดด้วยแม่แรงจนกระทั่งซีแพคแตกนับจำนวนรอบของแม่แรงเปรียบเทียบกับซีแพคตราช้าง ผลการทดลองพบว่า ปูนซีเมนต์เทียมผสมกับขวดพลาสติก มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงอัดได้มากที่สุดและเปื่อยยุ่ยน้อยที่สุด และเมื่อผสมแก้วเทียนแล้วก็ยังมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงอัดได้มากที่สุดและเปื่อยยุ่ยได้น้อยที่สุดเช่นกัน ส่วนอัตราส่วนการผสมของแก้วเทียนต่อขวดพลาสติกที่สามารถทนทานต่อแรงอัดไม้มากที่สุดและเปื่อยยุ่ยน้อยที่สุดคือ 3: 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุลีวัลย์ เพิ่มพูล

  • สาวิตรี สนธิ์อยู่

  • อมรรัตน์ กลิ่นขจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประชิต ตันอารีย์

  • สำรวม สุทธิยะรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปูนซีเมนต์ ซีแพค

  • แรงอัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์