โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาใบกะเพรากำจัดวัฏจักรชีวิตของยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ ฤทธิ์ตรีเนียม

  • ธีรพงศ์ คงเกื้อ

  • รัตนไชย อุบลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุง การกำจัด

  • ใบกะเพรา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้แบ่งเป็นการทดลองย่อย 7 การทดลอง ผลการทดลองที่ 1 พบว่า ลูกน้ำยุง 2 ขนาด (5 mm และ 8 mm) ทั้ง 3 ชนิด (ยุงรำคาญ ยุงลาย และยุงก้นปล่อง) จะตายในใบกะเพราแห้งมากกว่าใบกะเพราสด การทดลองที่ 2 ผลการทดลองพบว่า ลูกน้ำยุง 2 ขนาด ทั้ 3 ชนิดจะตายหมดที่ความเข้มข้น 4 ระดับคือ 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 กรัมต่อน้ำ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่เมื่อทดสอบกับตัวโม่ง (ผลการทดลองที่ 3 และ 4 ) ตัวโม่งจะไม่ตายและกลายเป็นยุงในเวลา 1-2 วัน การทดลองที่ 5 ผลการทดลองศึกษาส่วนผสมของใบกะเพราสม พบว่าอัตราส่วนระหว่างใบกะเพราต่อกาวลาเท็ก 3 : 1 โดยน้ำหนักมีประสิทธิภาพในการทำให้ยุงหนี แต่ไม่ทำให้ยุงตาย การทดลองที่ 6 พบว่ายุงจะไม่วางไข่ในทุกความเข้มข้นของใบกะเพรา และการทดลองที่ 7 เมื่อทดสอบผลต่อสิ่งแวดล้อมพบว่าปลาหางนกยูงสามารถมีชีวิตได้ที่ความเข้มข้น 0.5 กรัม/น้ำ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร