โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการออกแบบเครื่องมือหาค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำเกลือ

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบทดลองศึกษาเทคนิคการสร้างเครื่องมือที่ใช้หาค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำเกลือจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นทั่วไป จากการทดลองพบว่า วัตถุที่มีรูปทรงกระบอกกลวง ผิวเรียบ เมื่อนำมาถ่วงด้วยลูกกลมโลหะจะทำให้วัตถุนั้นลอยตัวได้ และทรงตัวในแนวดิ่ง จึงนำมาออกแบบทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 1, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 โดยมวลต่อปริมาตร โดยใช้หลักการหาค่าถ่วงจำเพาะแบบไฮโดรมิเตอร์แบบสามัญ ค่าที่วัดได้เมื่อมาคำนวณโดยใช้ค่าความสัมพันธ์ S = -a.AC - a.AD จะมีความใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานที่วัดด้วยไฮโดรมิเตอร์ โดยเฉพาะท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.16 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร จะมีความคลาดเคลื่อนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมาก จึงได้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะน้ำเกลือ โดยได้ออกแบบเป็นแถบสี แต่ละสีจะบอกช่วงความถ่วงจำเพาะ และความเข้มข้นของน้ำเกลือเพื่อให้ง่ายต่อผู้นำไปใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิกร โสมกลาง

  • มานิตย์ นาคสมบูรณ์

  • รัถนา กรียาอาภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิลปชัย อ่วมวงษ์

  • สมชาติ โชติวิฑูร

  • เทพาวุธ ห้าวหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องมือหาค่าความถ่วงจำเพาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์