โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผ่าผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกช สิงห์แก้ว

  • ชุมพล บุพพะการะกุล

  • ปกรณ์ ศรีสถิตย์กาญจน์

  • ภารุจ ภัควิภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ อ้นโสภา

  • ปราณี ม้าสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p73

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องผ่าผลไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต075/2538 การสร้างเครื่องผ่าผลไม้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำมาผ่าผลไม้ที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยใช้ใบมีด 8 แฉก และ 6 แฉกในการตัด ซึ่งเครื่องผ่าผลไม้นี้ หลังจากการทดลองพบว่า เครื่องสามารถผ่าผลไม้ได้ดีใกล้เคียงกับคนผ่าและที่สำคัญสามารถทำการผ่าได้รวดเร็วกว่ามาก เครื่องมือประกอบด้วยโครงเหล็ก ฐานรองผลไม้ ใบมีด 8 แฉก ใบมีด 6 แฉก มือจับ น็อต ถาดสังกะสีขนาด 70x70 เซนติเมตร ซึ่งมีมือจับอยู่ห่างจากข้อต่อ 87 เซนติเมตร และใบมีดห่างจากข้อต่อ 38 เซนติเมตร ซึ่งเป็นการสร้างโดยอาศัยหลักการของคานระดับ 2 ซึ่งจะช่วยในการผ่อนแรงในการผ่าได้ดี