โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอัตราส่วนของหอยเชอรี่ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของเป็ดพันธุ์เนื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมสันต์ ดอกไม้พุ่ม

  • สมชาย ด้วงโต

  • สมชาย ยินดีไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนมศักดิ์ ณ หนองคาย

  • เสาวลักษณ์ นวมสำลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะหัน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p83

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หอยเชอรี่

  • เป็ด การเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอยเชอรี่มักทำความเสียหายในนาข้าว นาบัว และผักน้ำหลายชนิด คณะผู้ทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาวิธีกำจัดหอยเชอรี่โดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม และจะให้ประโยชน์จากการนำหอยเชอรี่ไปใช้โดยได้นำหอยเชอรี่ไปเป็นอาหารของเป็ด จากการศึกษาการเจริญเติบโตของเป็ดพันธุ์เนื้อ และจากการทดลองนำหอยเชอรี่ในอัตราส่วนต่าง ๆ เป็นอาหารเป็ด พบว่าการให้เป็ดกินหอยเชอรี่เป็นอาหารผสม จะทำให้เป็ดเจริญเติบโตมากกว่าการที่จะเลี้ยงด้วยข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียว การเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อด้วยหอยเชอรี่ ในอัตราส่วนที่ผสมกับข้าวเปลือก คือ ไม่ผสมและผสม 30 เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์ และ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ใช้เลี้ยงเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์