โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดกิ่งไม้แบบปั๊ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • aนางสาวรวงทอง คำเวียน

  • aนางสาวศิริทิพย์ มรรคผล

  • วรรณภา ท่อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตัดกิ่งไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องตัดกิ่งไม้แบบปั๊ม มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องตัดกิ่งไม้อัตโนมัติ ทดแทนการใช้แรงงานคนในการตัดกิ่งไม้ในที่สูง โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากร้านซ่อมรถยนต์และอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย เช่น ตัวปั๊มคลัชรถยนต์ กรรไกรตัดมะขามที่ใช้แล้ว ลักษณะกรรไกรแบบปั๊มเป็นดังนี้ คือ ยึดใบมีดกับเหล็กสี่เหลี่ยมและตัวรองตัดด้วยนอตยึดโดยให้ตัวใบมีดเลื่อนได้ แล้วยึดตัวใบมีดติดกับก้านดันแม่ปั๊มครัชรถยนต์ นำลวดสปริงยึดติดกับใบมีดไว้ นำเหล็กแผ่นเจาะรูยึดด้านในตัวใบมีดไว้ เพื่อป้องกันใบมีดดึงกลับมากจนเกินไป จากนั้นนำเครื่องมือที่จัดทำขึ้นไปทดลองใช้เปรียบเทียบกับกรรไกรแบบกลไกซึ่งไม่ใช้ครัชรถยนต์ ผลการทดลองพบว่า เครื่องมือแบบปั๊มสามารถตัดแต่งกิ่งไม้ได้ดีกว่าแบบกลไก