โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมขัดรองเท้ารีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ แก้วแสน และคณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p59

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ในการทำโครงงานครั้งนี้เพื่อต้องการนำวัสดุ และของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีทำที่ง่าย ๆ สะดวกและประหยัด ทุกคนทำได้ โดยนำเศษเทียนที่ไม่ใช้แล้วมาหลอมละลาย หลังจากนั้นน้ำมันเครื่องที่ถ่ายทิ้งจากเครื่องยนต์ลงไปผสมคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน และหรือเคี่ยวน้ำมันเครื่องแล้วใส่เศษเทียนลงไปผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้ เพื่อให้ได้ครีมขัดรองเท้า ทิ้งไว้ให้แข็งตัว ใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักของน้ำมันเครื่อง : เศษเทียน ดังนี้ 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30 นำครีมขัดรองเท้าที่ได้ไปทดสอบขัดกับรองเท้า โดยใช้ปริมาณครีมขัด จำนวนครั้งที่ขัด และใช้แรงในการขัดเท่าๆกัน และนำมาเปรียบเทียบกับครีมขัดรองเท้าที่ขายตามท้องตลาด ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่สามารถให้ความดำ และมันวาวกว่าครีมขัดรองเท้าที่ขายตามท้องตลาดคือ อัตราส่วน 70:30 และอัตราส่วน 60:40 ได้ผลใกล้เคียงกับครีมขัดรองเท้าที่ขายตามท้องตลาด