โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีย้อมผ้าจากยางกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวลิต เกียรติโพธา

  • นาวิน วัฒนะเสวี

  • วสันต์ กะอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางกล้วย

  • สีย้อมผ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับสีย้อมผ้าจากยางกล้วย โดยการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ระยะเวลาในการย้อม ชนิดของผ้าที่จะย้อม อัตราส่วนที่นำมาทดลองคือ น้ำ : หยวกกล้วย 1 : 110 , 1 : 1,000 , 1 : 1,110 , 1 : 2,000 , 2 : 2,000 , 2 : 2,110 , 2 : 3,000 , 2 : 3,110 , 3 : 4,000 , 3 : 4,110 ระยะเวลาในการย้อม 5 นาที, 10 นาที, 15 นาที, 20 นาที, 25 นาที, 30 นาที, 35 นาที, 40 นาที, 45 นาที, 50 นาที ชนิดของผ้าที่ใช้ย้อมคือ ผ้าฝ้าย ผ้าป่าน ผ้าสำลี ผ้าเรยอน ผ้าไนลอน ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วน 1 : 2,000 เป็นอัตราส่วนที่สีจากยางกล้วยติดผ้าได้ดีที่สุด ผ้าที่ติดสีได้ดีที่สุดคือ ผ้าสำลี ใช้ระยะเวลา 25 นาที