โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้สารจากฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ยาดำ ปลาไหลเผือก เลี่ยนดอกม่วง สะเดา และว่านหางจระเข้ ป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชนาถ ตระกูลเอื้อ

  • รัชดาภรณ์ เพชรวงศ์

  • ศิริรัตน์ พันธุ์อธิคม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p85

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาเค็ม

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การใช้สารจากฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ยาดำ ปลาไหลเผือก เลี่ยนดอกม่วง สะเดา และว่านหางจระเข้ ป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสารเคมีที่สามารถป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็ม โดยแบ่งการศึกษาเป็นขั้นตอน คือ ศึกษาว่าสารที่ได้จากฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ยาดำ ปลาไหลเผือก เลี่ยนดอกม่วง สะเดา และว่านหางจระเข้ สามารถป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มได้หรือไม่ โดยการนำปลาที่แช่เกลือมาล้างในสารดังกล่าว แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง สังเกตการเป็นหนอนของปลาเค็ม และศึกษาอัตราส่วนที่น้อยที่สุดที่สามารถป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มได้ ผลจากการทดลองพบว่า การใช้สารต่าง ๆ สามารถป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มได้และอัตราส่วนที่น้อยที่สุด คือ 3 กรัม ต่อ น้ำ 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อ ปลา 1 กิโลกรัม 2 กรัม ต่อ น้ำ 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อ ปลา 1 กิโลกรัม และ 1 กรัม ต่อ น้ำ 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อ ปลา 1 กิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนสารจากว่านหางจระเข้ ไม่สามารถป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มได้