โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องร่อนทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสาน อินทร์สุทธิ์

  • อนุวัฒน์ อรัญ

  • ไพโรจน์ พงษ์ประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีรวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีรวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p73

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนทราย

  • เครื่องร่อนทราย ศึกษาประสิทธิภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากผลที่ว่า เมื่อร่อนทรายโดยใช้คนร่อนทำให้เกิดความไม่สะดวก จึงทำให้บางครั้งทรายที่ร่อนได้มีสิ่งเจือปน ยังผลให้ชิ้นงานที่ใช้ทรายนั้นด้อยคุณภาพ อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนทรายที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนั้นไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้มากนัก ดังนั้นจึงได้คิดออกแบบเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการร่อนทรายให้ได้มากขึ้น โดยศึกษารูปแบบการทำงานของเครื่องโดยอาศัยการเคลื่อนที่แบบหมุนเหวี่ยงและเคลื่อนที่โดยการสั่น พบว่าการเคลื่อนที่แบบการสั่นร่อนทรายได้ดีกว่า ต่อมาได้ศึกษารูปแบบของวัสดุในการยึดตะแกรงของเครื่องร่อนโดยเปรียบเทียบระหว่างที่ใช้ล้อและใช้เชือก ผลปรากฏว่าการใช้ล้อมีประสิทธิภาพดีกว่าเนื่องจากการใช้เชือกทำให้ตะแกรงมีการแกว่งหลังจากนั้นได้ศึกษาลักษณะการสั่นโดยให้สั่นตามแนวขวางของตะแกรงและสั่นตามแนวยาวของตะแกรงพบว่าการสั่นตามแนวยาวร่อนได้ดีกว่าและเร็วกว่า เมื่อศึกษาตำแหน่งของล้อที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของตะแกรงโดยวางตำแหน่งของล้อไว้ด้านบนของตะแกรงและด้านล่างของตะแกรง การวางไว้ด้านล่างจะทำให้ทรายลงไปติดในราง ดังนั้นการวางตำแหน่งของล้อไว้ที่ด้านบนจึงเหมาะสมที่สุด การศึกษาขนาดของพูลเล่ย์โดยใช้อัตราส่วนระหว่างพูลเล่ย์ของเครื่องกับของแกนจานลูกเบี้ยว 4 ต่อ 1 , 6 ต่อ 1, 9.2 ต่อ 1, 10.6 ต่อ 1 พบว่า 9.2 ต่อ 1 มีความเร็วพอเหมาะในการร่อนและเลือกได้ว่าตะแกรงมุ้งลวดมีประสิทธิภาพในการร่อนดีกว่าตะแกรงไนล่อน เมื่อศึกษาความชันโดยใช้มุม 0 องศา, 1 องศา, 2 องศา, 3 องศา ,4 องศา, 5 องศา, 6 องศา ปรากฏว่าความชันที่มีค่า 2 องศาสามารถร่อนได้ดีที่สุด ในการศึกษาแอมปลิจูดของการสั่นขนาด 1.5 นิ้ว, 2 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว, 3.5 นิ้ว โดยเร่งเครื่องให้ตะแกรงสั่นด้วยความถี่ต่าง ๆ พบว่าแอมปลิจูด 2.5 นิ้ว ความเร่งเครื่องระดับ 2 จะสามารถแยกทรายได้ดีที่สุด และเครื่องมือนี้สามารถร่อนทรายได้ 54 ลิตรในเวลา 1 นาที 36 วินาที ซึ่งถ้าใช้คนร่อนจะใช้เวลาถึง 3 นาที 14 วินาที