คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

 • ศีรษะ     ใช้ว่า     พระเศียร

 • เส้นผม   ใช้ว่า     พระเกศา

 • ใบหน้า   ใช้ว่า     พระพักตร์

 • ผิวหน้า   ใช้ว่า     พระฉวี

 • คิ้ว         ใช้ว่า     พระขนง

 • หน้าผาก ใช้ว่า     พระนลาฏ

 • ตา          ใช้ว่า     พระเนตร

 • จมูก       ใช้ว่า     พระนาสิก

 • ปาก       ใช้ว่า     พระโอษฐ์

 • ริมฝีปาก ใช้ว่า     ริมพระโอษฐ์

 • หนวด     ใช้ว่า     พระมัสสุ

 • ขน         ใช้ว่า     พระโลมา

 • ฟัน         ใช้ว่า     พระทนต์

 • ลิ้น         ใช้ว่า     พระชิวหา

 • หู           ใช้ว่า     พระกรรณ

 • คาง        ใช้ว่า     พระหนุ

 • แก้ม       ใช้ว่า     พระปราง

 • คอ         ใช้ว่า     พระสอ

 • บ่า          ใช้ว่า     พระอังสา

 • ไหปลาร้า ใช้ว่า    พระรากขวัญ

 • อก         ใช้ว่า     พระอุระ

 • เต้านม    ใช้ว่า     พระถัน

 • ตั้งครรภ์  ใช้ว่า     ทรงครรภ์

 • เข่า         ใช้ว่า     พระชานุ

 • แข้ง        ใช้ว่า     พระชงฆ์

 • เท้า         ใช้ว่า     พระบาท

 • มือ         ใช้ว่า     พระหัตถ์

 • เล็บ        ใช้ว่า     พระนขา

 • เลือด      ใช้ว่า     พระโลหิต

 • เส้นเลือด ใช้ว่า    เส้นพระโลหิต

 • เหงื่อ      ใช้ว่า     พระเสโท

 • กระดูก   ใช้ว่า     พระอัฐิ

 • มดลูก     ใช้ว่า     กล่องพระสกุล

 • ท้อง       ใช้ว่า     พระนาภี

 • ปอด       ใช้ว่า     พระปัปผาสะ

 • หัวใจ      ใช้ว่า     พระหทัย

 • ม้าม,ไต   ใช้ว่า     พระปิหกะ

 • ตับ         ใช้ว่า     พระยกนะ

 • ลำไส้เล็ก ใช้ว่า    พระอันตคุณ

 • ลำไส้ใหญ่  ใช้ว่า พระอันตะ

 • ปัสสาวะ ใช้ว่า     พระบังคนเบา

 • อุจจาระ  ใช้ว่า     พระบังคนหนัก

 • พูด         ใช้ว่า     พระราชดำรัส

 • ยิ้ม         ใช้ว่า     แย้มพระโอษฐ์

 • ป่วย       ใช้ว่า     ประชวร

 • คลอด     ใช้ว่า     ประสูติ

 • ตาย        ใช้ว่า     สิ้นพระชนม์  สิ้นชีพตักษัย

 • ร้องไห้    ใช้ว่า     กรรแสง  เช่น ทรงพระกรรแสง

 • หัวเราะ   ใช้ว่า     พระสรวล   เช่น ทรงพระสรวล