อักษรควบแท้และควบไม่แท้

 • อักษรควบหรืออักษรควบกล้ำ คือ พยัญชนะในภาษาไทยที่นำตัวอักษร “ร” “ล” “ว” มาเขียนเรียงติดกันและประสมด้วยสระเดียวกัน

 • อักษรควบแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อักษรควบแท้ และ อักษรควบไม่แท้

เทคนิคการจำความต่างของอักษรควบแท้และควบไม่แท้

 • อักษรควบแท้สังเกตง่ายนิดเดียว คือ การอ่านออกเสียงต้องเปล่งเสียงพยัญชนะทั้งสองพร้อม ๆ กัน ส่วนอักษรควบไม่แท้ ก็เป็นอักษรที่ออกเสียงแต่พยัญชนะตัวหน้า ตัวเดียว หรือออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวอื่นไปเลย

อักษรควบแท้

 • อักษรควบแท้นั้นเมื่อออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ากับพยัญชนะตัวหลังพร้อมกัน จะควบกล้ำกันสนิทจนออกเสียงเกือบจะเป็นเสียงเดียวกัน ในภาษาไทยนั้นมีทั้งหมด 11 เสียง 15 รูป

  • กร เช่น กราบ กรุง กรีดกราย แกร่ง

  • กล เช่น ไกล กลม เกลียว กลาง กล้า

  • กว เช่น กว้าง กวาด กวาง เกวียน

  • คร/ขร เช่น คราง เครื่อง /ขรม

  • คล/ขล เช่น คลึง คลาน คล้าย คลื่น /ขลัง

  • คว/ขว เช่น ควาย ความ / ขวาง แขวง ขวาน

  • ตร เช่น ตรวจ เตรียม ตราบ

  • ปร เช่น ปรอท ปราบ

  • ปล เช่น ปลอด ปล้อง

  • พร เช่น พระ พราง พราย แพร่ง

  • พล/ผล เช่น พลวง พล่า พล้ำ พลาด

เทคนิคการจำอักษรควบแท้

 • กร กล กว - ขี่เกวียนกรีดกรายกราบกรุงอย่างกลมเกลียว

 • คร คล คว - ควายครางคล้ายคลื่น

 • ตร ปร ปล - ตำรวจเตรียมตรวจปราบปรามอย่างปลอดภัย

 • พร พล - พระพลาดพล้ำไม่แพร่งพราย

อักษรควบไม่แท้

 • อักษรควบไม่แท้เป็นอักษรที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียว แต่ไม่ออกเสียงตัวควบกล้ำ ถึงแม้จะมีตัวควบกล้ำก็ตาม หรือออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวอื่นไปเลย

อักษร จ ซ ศ ส ควบกล้ำกับ “ร” แต่ไม่ออกเสียง “ร”

 • จร เช่น จริง

 • สร เช่น สรง สระ สร้าง เสริม สร้อย สรวล

 • ศร เช่น ศรี เศร้า ศรัทธา เศรษฐี ปราศร

 • ซร เช่น ไซร้

 • เทคนิคการจำอักษรควบ ร แต่ไม่ออกเสียง ร

  • การควบกล้ำ “ร” แต่ไม่ออกเสียง “ร” ให้จำว่า “เศรษฐีเศร้าจริงลงสระไซร้”

อักษร “ท” ควบกล้ำกับ “ร” แต่ออกเสียงเป็น “ซ”

 • ให้จำตัวอย่างคำ 2 ชุดนี้

  • ชุดที่ 1 “ทรวดทรง ทรามทราย ทรุดโทรม แทรกมัทรี ที่ฉะเชิงเทรา”

  • ชุดที่ 2 “ทรง ทราบ นกอินทรีย์ กินพุทรา”

 • หรือจะจำว่า

  ทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรี

  มัทรีอินทรีย์มี เทริดนนทรีพุทราเทรา

  ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด โทมนัสฉะเชิงเทรา

  ทอรอเหล่านี้เรา ออกสำเนียงเป็นเสียงซอ